Aktualności

2016-08-05    Program Rewitalizacji dla Gminy Raszyn
Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.
2016-07-01    Program Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022
29 czerwca w gminie Przeciszów odbył się pierwszy warsztat diagnostyczny. Celem spotkania było wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz identyfikacja negatywnych zjawisk oraz potencjałów występujących na wybranych terenach.
2016-07-01    Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025
Spotkaliśmy się z przedstawicielami partnerów projektu, z którymi pracowaliśmy nad utworzeniem projektów dokumentów wewnętrznych dla jednostek samorządów powiatu mikołowskiego.
2016-06-09    Bytom od Nowa
Od maja do końca czerwca 2016 roku prowadzimy spotkania konsultacyjne w dwóch obszarach Bytomia - Kolonii Zgorzelec i dzielnicy Bobrek.
2016-06-09    Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025
Zespół ResPublic przygotowuje dokument strategiczno-operacyjny pn. "Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016- 2025" w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna — spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”
2016-06-03    Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023
Na zlecenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pracujemy nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016–2023.
2016-06-02    Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023
Rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem dokumentu pt. Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016 - 2023.
2016-05-16    Program Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022
Rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016–2022. Projekt obejmuje opracowanie diagnozy oraz części strategicznej dokumentu. Oprócz analizy danych zastanych, odbędą się badania społeczne oraz spotkania z mieszkańcami, kluczowymi intresariuszami rewitalizacji oraz przedstawicielami samorządu.
2016-05-13    Otwarta debata w Nowym Sączu
12 maja o godz. 16:30 w Ratuszu Miejskim odbyła się otwarta debata na temat proponowanych obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. Uczestnicy spotkania mogli w trakcie spotkania zgłaszać uwagi do tychże obszarów. Konsultacje będą trwały do 1 czerwca. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Nowego Sącza, w tym radni miejscy, przedstawiciele zarządów osiedli, środowisk senioralnych, stowarzyszeń, parafii, służb mundurowych oraz spółek i instytucji miejskich.
2016-04-07    Pierwsze warsztaty w Nowym Sączu
Za nami pierwsze spotkanie diagnostyczne z mieszkańcami Nowego Sącza. Warsztaty odbyły się w środę 6 kwietnia godz. 16:00-19.00 w Ratuszu Miejskim.
2016-03-14    Drugie spotkanie z mieszkańcami Tarnowskich Gór
10 marca 2016 r. odbył się drugi warsztat z mieszkańcami, przeprowadzony w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022.
2016-03-11    Program Rewitalizacji w Tarnowskich Górach - cz. II
Kolejne spotkanie z mieszkańcami Tarnowskich Gór!
2016-02-22    Warsztaty diagnostyczne w Tarnowskich Górach cz. I
18 lutego 2016 r. odwiedziliśmy Tarnowskie Góry, gdzie na zlecenie Urzędu Miasta opracowujemy „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022”.
2016-02-18    Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022
Rozpoczynamy prace nad Programem Rewitalizacji dla Nowego Sącza.
2016-02-17    Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
Rozpoczęliśmy prace nad „Podstrategią kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.
2016-01-12    Opracowanie raportu z badania dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Zakończyliśmy prace nad opracowaniem Raportu z badania w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w odniesieniu do efektów zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w miastach OMG-G-S oraz prognoz w tym zakresie.
2016-01-12    Gminny Program Rewitalizacji w Tarnowskich Górach
Od 7 grudnia 2015 roku przygotowujemy się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022.
2015-11-27    Drugie spotkania warsztatowe w Stalowej Woli
W dniach 23-24 listopada 2015 roku odbyły się drugie spotkania warsztatowe z mieszkańcami Stalowej Woli dotyczące opracowania misji, wizji, celów strategicznych i operacyjnych ujętych w Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola.
2015-11-09    Spotkania warsztatowe w powiecie mikołowskim
W dniach 4-6 listopada 2015 roku odbyły się spotkania z przedstawicielami urzędów gminy oraz starostwa powiatowego, które wchodzą w zakres projektu „Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)”.Projekt ma na celu opracowanie strategii marki powiatu mikołowskiego wraz z kreacją logotypów promocyjnych (znaków graficznych) dla gmin Łaziska Górne i Wyry.
2015-10-30    Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027
Obecnie prace w projekcie skupiają się na opracowaniu części diagnostycznej dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola.
2015-10-26    Konsultacje społeczne w projekcie Partnerstwo Nyskie 2020
W dniach 19-22 października zespół ResPublic SCT przeprowadził ostatnie spotkania konsultacyjne z liderami opinii oraz z mieszkańcami Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
2015-10-01    Partnerstwo Nyskie 2020
Rozpoczynamy ostatni, trzeci etap konsultacji społecznych w projekcie Partnerstwo Nyskie 2020.
2015-09-25    Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027
Rozpoczęliśmy prace nad Strategią Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022.
2015-09-21    Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
Zespół ResPublic SCT rozpoczął prace nad przygotowaniem i opracowaniem dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
2015-08-26    Partnerstwo Nyskie 2020
Trwają prace nad projektami Strategii Rozwoju OF PN2020, Strategii Rynku Pracy OF PN2020 i Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020
2015-07-31    Diagnoza problemów do Strategii Rozwoju OF PN2020
Zakończyliśmy prace nad pierwszą częścią dokumentu - diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
2015-06-01    Strategia Rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego
Powstało siedem dokumentów strategicznych w ramach realizacji projektu Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF).
2015-05-29    Warsztaty dla Partnerstwa Nyskiego 2020
Przeprowadziliśmy ponad 100 warsztatów strategicznych dla Partnerstwa Nyskiego 2020, w których udział wzięli mieszkańcy liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
2015-04-29    Przeprowadzenie badań fokusowych dla Partnerstwa Nyskiego 2020
Pracujemy nad trzema dokumentami strategicznymi dla Partnerstwa Nyskiego 2020. W tym celu spotkaliśmy się z przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
2015-02-10    Konsultacje dla Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zespół SCT prowadzi konsultacje dla Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka